ජීවිතයට ඔවදනක් – හැසිරීම

හැසිරීම පිළිබඳව අප අතර ඇති තීරණය මද විවේචනයට සුදුසුය. කොතැනත් කොයි අවස්තාවෙත් එක් විදිහකටම හැසිරිය යුතුයැයි නිගමයක් ඇතිවීම වරද සහගතය. ඒ ඒ අවස්ථාවලට සුදුසු පරිදි හැසිරීමට වෑයම් කිරීම, පුරුදුවිම සමාජයේ ජිවත්වන කාගේත් යුතුකමකි.

යහළු මිත්‍රයන් අතර මෙන්ම අමුත්තන් අතරත් ක්‍රීඩා භුමියෙහි මෙන්ම බණ මඩුවෙත් එකම හැසිරීම කළ නොහැකිවාක් මෙන්ම එය අශෝභන බවද අමුතුවෙන් කිවයුතු නොවේ. මිනිසාතුල පවත්නා උසස් ගති ගුණ හා පහත ගති ගුණ සියල්ල හැසිරීම අනුව විවේචනය කළ හැකි බව බොරු නොවේ.

අහංකාරය, ආත්මාර්ථකාමීබව, මෝඩකම, හිස්බව ආදී ගති ගුණ හැසිරීම අනුව කැපී පෙපෙන බව නිතර සිහියේ තබාගත යුතුය. මේවා ජීවිතයක උසස් බව කාබාසිනියා කරන ගතිය. මෙබඳු නොපනත් පහත ගති ස්වකීය හැසිරීමේදී උත්සන්න නොවන පරිදි කටයුතු කිරීමට වග බලා ගත යුතුය. හැසිරීමේදී අනිකකුට යම් හිංසාවෙන් හෝ අලාභයක් නොවන ලෙස ජිවත් වීමට නිතර උත්සහ කටයුතුය.

තත්වය විදහාපාන කැටපත හැසිරීමය.

දවස – තල්පාවිල ශීලවංශ හිමි


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s