දවස

විසි සතර පැයකට වරක් ඔබට අලුත් දවසක් උදාවන්නේය. ඔබගේ ජීවිතය පවත්නා තුරු උදාවන ඒ දවස කිසිම දෙවියෙකුටවත් නොවැලක්විය හැකිය. ඔබගේ ජීවිතය පිලිබඳ ඉරණම රඳා පවත්නා ඒ දවස වැඩදායක කර ගැනීම ඔබට භාර වුවකි. ඔබගේ දියුණුව නිදහස, වාසනාව උදා කරවීමේ බලය ඒ දවස කෙරෙහි රඳා ඇත්තේය.

එසේම ආගමිකවුත් ශාස්ත්‍රීයවුත් දේශපාලනය පිළිබඳවූත් ගැඹුරු ප්‍රශ්නයන්ට මුහුණපෑමටද, උදාවන  ඒ හැමදවසකම ඔබට සිදුවෙයි. දවස ඉතා පරීක්ෂාවෙන් ගතවුවහොත් දවස එක්වීමෙන් පිරෙන සතිය, මාසය හා වර්ෂයද සම්පුරණ ජිවිතයද සඵල කරගැනීම ඔබට එතරම් අපහසු නොවේ.

දවස සඵල කරගැනීමෙන්ම ජිවිතයද සඵලත්වයට පැමිණේ. ජීවිතය වාසනාවෙන් පුරවා ගැනීමට ඔබ විසින් කල යුතු එකම දෙයනම් ඔබට උදාවන ඒ දවස සඵල  කරගැනීම පමණි.  එක මොහොතකුදු හිස නොවන පරිදි කාල වැඩ පිණිස යෙදවීමෙන් දවසද වැඩදායක වනවා ඇත.

යහපත් දවස ඔබගේ එකම හිතවතාය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s