සඟවාගනිමි

ජිවිත ගංගාවේ
සැඩපහරට අසුවී
අද ඔබ
ම’වෙතින්
බොහෝදුර ඈත්ව ගොසින්…
කවදාහෝ යලි හමුවෙන්නට
පුංචි බලාපොරොත්තුවක්
සිත තුල තෙරපුනත් …
ඔබ සතුටින් සිටුනු දැක
අලුත් ජීවිතයෙහි
සඟවාගනිමි
ආලෝකය දකින්නට වෙර දරන
බලාපොරොත්තු මාගේ
හදවතේ අඳුරු මුල්ලක…

3 thoughts on “සඟවාගනිමි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s