දහසක්

දහසක් පැතුම් තිබූ
දහසක් ප්‍රර්ථනා තිබූ
මගේ පුංචි සිත තුල
ඔබට තිබු ඉඩ කෙතරම්ද කියා
ඔබතියා
මංවත් දන්නේ නැහැ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s