කොයින්ද?

බිම විසිරුනු
බිඳීගිය හදවත දෙස
බලමින් නොසිට
කෑල්ලෙන් කෑල්ල
අහුලන්න
කොච්චර උත්සහ කරත්
සිතත් කෑලි කෑලි
වලට කැඩුණු මට
කොයින්ද
ශක්තියක්?

2 thoughts on “කොයින්ද?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s