එන්න, විඳින්න

සීතල හිම කැට
කෙමෙන් කෙමෙන්
වසන්තයේ හිරු කිරණින්
සීතල අඩු වේවි
දියවී යද්දී . . .
එන්න
විඳින්න
වසන්තයේ අරුමය
දියවී නොයන
සීතල හිම කැට෴

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s